-A A +A

MOTY 2015

Piet Demunter, directeur Strategic Development Brussels Airport, Geert Aerts de CAE, Ward Decaluwé directeur Opérations Brussels Airport, Konstantijn Huys du LEM Anwerpen-Oostende et Léon Verhallen du marketing Brussels Airport.